Blauwdruk Coaching en Training hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten.
Lees in het onderstaande privacy statement hoe ik hiermee omga.

Onder het privacy statement vind je mijn algemene voorwaarden voor een coachingstraject.

 

PRIVACY STATEMENT

Mevr. T.H.P.M Parren, gevestigd te Halsteren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73546720, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe mevr. T. Parren met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie mevr. T. Parren persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van T. Parren;
 3. bezoekers van www.blauwdrukcoaching.nl
 4. deelnemers aan workshops en trainingen van T. Parren;
 5. alle overige personen die met T. Parren contact opnemen of van wie mevr. T. Parren persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Mevr. T. Parren verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij hulpverleners, verwijzers of werkgevers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van T. Parren zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 

 1. Doeleinden verwerking

Mevr. T. Parren verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een coachingstraject, teamcoachingstraject of workshop/training en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de website blauwdrukcoaching.nl
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. Het bijhouden van de resultaten en de verslaglegging daarover van cursisten die deelnemen aan door T. Parren georganiseerde workshops en trainingen. Deze gegevens worden na afloop van de training of workshop vernietigd.
 6. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 7. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

4. Rechtsgrond

mevr. T. Parren verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 3. Inschrijving en overeenkomsten tot deelname van deelnemers aan T. Parren georganiseerde trainingen of workshops;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5. Persoonsgegevens delen met derden

Mevr. T. Parren deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mevr. T. Parren deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Mevr. T. Parren geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt mevr. T. Parren ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Mevr. T. Parren bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. mevr. T. Parren hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 4. Gegevens van cursisten; 5 jaar

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Mevr. T. Parren kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van mevr. T. Parren gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht mevr. T. Parren te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met mevr. T. Parren door een e-mailbericht te sturen naar info@blauwdrukcoaching.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop mevr. T. Parren persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met mevr. T. Parren door een e-mailbericht te sturen naar info@blauwdrukcoaching.nl . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waaropBlauwdruk Coaching en Training met uw gegevens omgaat, kunt u uw klacht per mail doorgeven: info@blauwdrukcoaching.nl

 

COOKIEVERKLARING

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

 

GOOGLE

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om video’s te integreren op onze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN COACHING

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Coach: Tamara Parren, eigenaar van Blauwdruk coaching en training.

Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords. Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van de therapeut.
 2. Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Coach voert haar diensten uit in overeenstemming met de beroepscode voor hulpverleners.

 

Artikel 4 – Tot standkoming van de overeenkomst

 1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.
 3. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 6 – Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn inclusief heffingen van overheidswege zoals BTW, maar exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit behoudt de Opdrachtgever zich het recht om 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

 

Artikel 9 – Overmacht

Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

 

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, worden zij gestimuleerd door de vereniging dit geschil in overleg op te lossen. Als dit niet lukt, kan de klacht worden overgedragen aan de mediator/klachtenbemiddelaar; deze velt geen oordeel, maar zal trachten beide partijen tot een overeenkomst te laten komen.

 

De inhoud van deze pagina is gewijzigd op 29 oktober 2019.